cialis generique

ما را دنبال کنید
ما را در فیس بوک ما را در توییتر ما را در یوتیوب ما در  Digg Linkedin ما در Stumblerupon

خطرات ناشی از وجود موش در محل زندگی ما

موش ها طی قرون گذشته جان میلیون ها انسان را گرفته اند و هرچند امروزه این حیوانات دیگر تهدیدي بزرگ براي زندگی روزمره
انسان ها نیستند اما همچنان بیماري هاي مختلفی را به انسان منتقل می کنند.
موش ها، انواع بیماري ها را از طریق مدفوع یا ادرار، گاز گرفتن و تماس با مواد غذایی به انسان منتقل می کنند.
زاد و ولد موش ها طی سال هاي اخیر به دلیل فراوانی منابع غذایی و رعایت نشدن بهداشت محیط در شهرها افزایش یافته است؛
کلانشهرهاي ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند.
موش هاي جوي هاي شهرهاي مختلف کشور به ویژه تهران، طی سال هاي اخیر هم از نظر تعداد و هم از نظر جثه، رشد فزاینده اي
یافته اند چنانکه گاهی جثه این موش ها به اندازه یک گربه نیز می رسد.
بر اساس آمار شهرداري تهران، سالانه میلیاردها تومان براي مبارزه با جانوران موذي فقط در یک منطقه تهران صرف می شود اما
نتایج چندان رضایت بخش نبوده است.
خیابان ولیعصر تهران از سوي شهرداري تهران به عنوان شلوغ ترین سکونتگاه موش ها شناخته شده است.
جولان موش ها در جوي ها به عنوان یک اتفاق روزمره در کلان شهرها تبدیل شده است ؛ اغلب این موش ها نیز موش هاي خارجی،
شامل نوعی موش نروژي و قهوه اي رنگ و نیز موش سیاه موسوم به ˈرتˈ ، هستند.
این نوع از موش ها بر عکس موش هاي خانگی -که ترسو هستند- ، بسیار جسور و بزرگ هستند.
طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، موش ها سالانه میلیون ها، تن مواد غذایی را از بین می برند و ناقل انواع بیماري ها به انسان
است.
این جوندگان به عنوان مخزن بسیاري از بیماري هاي مسري به شمار می روند که برخی از آنها را مستقیما و برخی دیگر را بطور
غیرمستقیم -بطورمثال از طریق حشرات خونخوار-منتقل می کنند.
رییس اداره بیماري هاي قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره بیماري هاي منتقله از موش
ایرنا - تکثیر میلیونی موش ھا در شھرھا و انتقال ده ھا بیماری عفونی بھ انسان 2019/22/1

به خبرنگار ایرنا می گوید: موش ها می توانند بسیاري از عفونت هاي باکتریایی را منتقل کنند.
ˈمحمدرضا شیرزاديˈ می افزاید: این جوندگان به ویژه با رفت و آمد در انبارهاي مواد غذایی، بیماري هاي عفونی را منتشر می کنند از
سوي دیگر به فاضلاب می روند و تمام انگل ها و عفونت هاي فاضلاب را به انبار غذا منتقل می کنند.
وي خاطرنشان می کند همچنین موش ها بطور بالقوه، باکتري هایی را از ادرار و مدفوع خود در محیط منتشر می کنند.
رییس اداره بیماري هاي قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت، گفت: موش ها با انتقال نوعی باکتري موسوم به سالمونلا
موجب بروز اسهال هاي باکتریایی و مشکلات گوارشی، می شوند.
شیرزادي افزود: همچنین نوعی باکتري دیگر موسوم به ˈلپتوسپیراˈ از طریق ادرار موش در محیط منتشر می شود؛ موش ها، این
باکتري ها را از طریق رفت آمد به انبار مواد غذایی و خانه ها، به انسان منتقل می کنند.
وي خاطرنشان می کند از سوي دیگر اگر موش، فردي را گاز بگیرد یا روي پوست او ، خراش ایجاد کند موجب بروز نوعی بیماري
موسوم به بیماري ˈخراش گربه ˈ - همان عفونت موضعی- می شوند.
رییس اداره بیماري هاي قابل انتقال بین انسان و حیوان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اگر موش ها، زیاد شوند، کابل هاي برق را
نیز می جوند، گفت: موش ها می توانند بیماري هاي مختلفی را منتقل کنند اما در مورد بیماري سالک -نوعی بیماري پوست که از
طریق پشه هاي تغذیه کننده از موش هاي صحرایی منتقل می شود- ، ثابت نشده است که موش شهري مخزن سالک باشد.
شیرزادي تاکید می کند به دلیل اینکه عفونت ها و مسمومیت هاي غذایی می تواند عامل هاي مختلفی داشته باشد، آمار بیماري هاي
منتقله از موش در کشور، مشخص نیست.
بسیاري از کارشناسان بهداشتی، بهترین راه براي پیشگیري از بروز بیماري هاي منتقله از موش در کشور را کنترل جمعیت و از بین
بردن موش ها ، می دانند.
ˈرضا غلامیˈ معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جمع آوري و کشتن موش ها را وظیفه
شهرداري عنوان می کند و می گوید وزارت بهداشت بر جمع آوري موش ها فقط نظارت دارد.
وي می افزاید وزارت بهداشت در نظر دارد با واگذاري کنترل جمعیت موش ها به بخش خصوصی، گام موثري در افزایش برنامه هاي
مبارزه با موش ها بردارد.
به گفته معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، این وزارتخانه، مجوزهاي شرکت هاي خدماتی سمپاشی و کنترل جوندگان
را صادر می کند.
غلامی در پاسخ به سووال ایرنا مبنی بر چگونگی نظارت وزارت بهداشت بر مبانی ورودي کشور براي جلوگیري از ورود موش هاي
خارجی می گوید کنترل در بنادر از سوي پایانه هاي مسوول و وزارت راه و شهرسازي انجام می شود اما نظارت بهداشت محیط با
پایگاه هاي بهداشتی با کارشناسان بهداشتی وزارت بهداشت است.
وي خاطرنشان می کند پایگاه هاي بهداشتی در تمام مرز هاي زمینی کشور از جمله آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، ایلام،
خوزستان و خراسان وجود دارد.
معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، یادآور می شود هم اکنون 16 پایگاه مرزي زمینی براي جلوگیري از ورود موش ها
ایرنا - تکثیر میلیونی موش ھا در شھرھا و انتقال ده ھا بیماری عفونی بھ انسان 2019/22/1

به کشور فعالیت دارند و هرچند نظارت ها کامل است اما مشکلاتی نیز وجود دارد.
غلامی می گوید بطور مثال فضاها از نظر ساختاري، ساختمانی، عمرانی و زیربنایی داراي مشکلاتی هستند که شرایط زیست و زاد و
ولد موش ها را در تاسیسات این فضاها، مهیا ساخته است.
گفته می شود رشد موش ها به صورت تصاعدي است و هر جفت می توانند در هر سه ماه، 10 بچه به دنیا بیاورد؛ اگر شرایط زیست و
تولید مثل براي آنها فراهم باشد، در عرض سه سال، 30 میلیون موش تولید می شود که هر کدام ممکن است ناقل بیماري باشند.
بدیهی است تا زمانی که مواد غذایی و زباله ها از سوي شهروندان در معابر رها شود و اصلاحات عمرانی براي از بردن شرایط زیستی
موش ها فراهم نشود، موش ها همچنان به تکثیر خود ادامه می دهند.
ˈشهر موش هاˈ ؛ این آینده متصور براي تمام کلانشهرها در صورت رعایت نکردن موازین بهداشت محیط است.
بی تردید، جمع آوري و ریشه کنی موش ها با مشارکت مردم و تعامل بیشتر سازمان هاي مربوطه به ویژه شهرداري، سازمان محیط
زیست و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میسر خواهد شد.

برگرفته از سایت ایرنا 

بیماری های مشترک بین انسان و حیوان در ایران

بر اساس گزارش های سازمان بهداشت جهانی از میان یک هزار و 709 عامل بیماری زا ، 832 عامل یعنی 49 درصد آنها از طریق حیوانات به انسان منتقل می شوند.

گزارش های موجود در کشور نشان می دهد، فرآورده های لبنی و گوشت آلوده، شایع ترین مواد غذایی هستند که موجب ابتلا انسان به این بیماری ها نظیر تب مالت، سیاه زخم، بیماری های انگلی و ... می شوند.  

مطالعه بیشتر...

خودمان ایستگاه پرورش موش راه‌ انداخته‌ایم

خودمان ایستگاه پرورش موش راه‌ انداخته‌ایم ـ روزنامه همشهری دی ماه 1391

مارکوپولوی جهان حیوانات بلای جان انسان‌ها شده است، در شهر‌های بزرگ بیشترین جمعیت را دارد و مانند یک ابرکارخانه، لحظه‌ای از کار نمی‌افتد. جمعیت موش‌های تهران پنج‌برابر جمعیت آدم‌های ساکن آن است.

 این موش‌ها به‌دلیل تاثیرات مواد شیمیایی و اشعه‌های گوناگون دچارجهش ژنتیکی و تحولات رفتاری و ظاهری شده‌اند که در سایر حیوانات این تغییرات میلیون‌ها سال طول می‌کشد به طوری که موش‌ها یکباره از 60گرم به پنج‌کیلوگرم اضافه‌وزن پیدا کرده‌اند.در هفته‌های اخیر برخی کارشناسان مدعی شده‌اند موش‌هایی که به‌تازگی وارد پایتخت شده‌اند مهاجم هستند و امکان زنده‌خواری توسط آنها وجود دارد. این موضوع تا‌کنون از سوی هیچ‌کدام از مقامات مسئول تأیید نشده است اما مهرداد حلوایی، دبیر کمیته دفع آفات شهری و صنعتی شهرداری تهران درباره تهدیدهایی که افزایش جمعیت موش به دنبال دارد به مهر گفت: انفجار موش‌ها از زیرزمین به روی زمین با وقوع زلزله، تهدیدی جدید برای شهر است. اگر زلزله‌ای جدی در تهران به وقوع بپیوندد موش‌ها در زیرزمین، زیرآوار ماندگان را تا رسیدن نیروهای امدادی می‌خورند و به آنان آسیب‌های جدی وارد می‌کنند.

ادامه مطلب

شیوه های نصب و نگهداری تله های نوری

شیوه های نصب و نگهداری تله های نوری
تله های نوری حشره گیر(Insect light trap ) که به اختصار ILT نامیده می شود برای جستجو و کنترل نمودن حشرات پروازی که بطور اتفاقی در اماکن ظاهر می شوند بکار می روند. این ابزارها نور فرابنفش می پراکنند که دراصطلاح به آن Black light گفته می شود.

14

 

مطالعه بیشتر...

مارمولک های خانگی

 

در فلات ایران تعداد زیادی مارمولک خانگی پراکنده شده است. این مارمولک ها را تحت عنوان جکو میشناسند. برخی از آنها در نواحی محدودی زیست میکنند و برخی دیگر در تمام خانه های ایران. مارمولک های خانگی یا جکو ها سمی نمیباشند.

در فلات ایران تنوع زیستی سوسماران یا مارمولک ها زیاد میباشد. در فلات ایران تعدادی از گونه های مارمولک در خانه ای مسکونی زیست میکنند. اما در مناطق مختلف نوع آنها یا بهتر گونه آنها متفاوت میباشد. مارمولک های خانگی که در خانه های روستایی و یا شهری زیست میکنند تحت عنوان جکو شناخته میشوند. جکو ها بدنی لطیف و ظریف دارند که پوشیده از پولک های ریز است. رنگ آنها در حالت طبیعی تقریبا روشن میباشد. بررسی حاضر نتیجه فعالیت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات FTEHCR در فلات ایران میباشد .

hhs531

مطالعه بیشتر...

انتقال بیماری ها از سگ به انسان

انتقال بیماری ها از سگ به انسان

729 53342 12992 12121514821

 

ادامه مطلب

۱۰ واقعیت شگفت آور درباره موش ها

 

emile

 

هیچ موجودی بیش از موش در جهان الهام بخش ترس نیست. این موجود نمادی از مرگ و طاعون است. آنها کابوس ما میشوند وقتی در دیوارها خانه میکنند و به راحتی آنجا رفت و آمد دارند. دم فلس مانند اونها واقعا آزار دهنده است. موشهای صحرایی در هر سال باعث میلیاردها دلار خسارت میشوند، آنها منابع غذایی را میخورند و انواع دیگر آنها از طریق جویدن سیم های برق، گاز گرفتن کودکان و باعث آزار و اذیت و ناراحتی ما میشوند.

مطالعه بیشتر...

روشهای مبارزه با موشها

توليد مثل موشها :

هر موش ماده مي تواند  تا  3 بار در طی یک سال توليد مثل کند و هر بار بین 5 تا 10 بچه مي زايد ولی تا 17 نوزاد هم دیده می شود. حاملگي تقریبا 20 روز طول مي كشد. نوزادان تا 3 هفته شير مي خورند و به وزن 10 تا 12 گرم می رسند. 2 تا 5 روز بعد مادر دوباره آماده جفتگيري می باشد. نوزادان نيز بعد از 4 ماه موش بالغ و کامل هستند و مي توانند جفت گيري و توليد مثل کنند. موشهاي بزرگ در هر فصلي از سال توليد مثل می کنند. يک جفت که سالي سه زايمان دارد، مي تواند در عرض سه سال حداقل 20 ميليون موش به وجود آورد.

ادامه مطلب

 

روشهای مبارزه با سوسک

  


خصوصیات سوسک ها
از لحاظ ظاهری شكم بند بند دارند و بیضی شكل هستند، بالهایی دارند كه بطور متقاطع روی شكم قرار گرفته اند، رنگ آنها قهوه ای یا سیاه است و اندازه شان بین یك تا پنج سانتیمتر می باشد. سوسك ها پس از مستقرشدن در محل مناسب تخم ریزی می كنند. تعداد تخم سوسك شـانزده تـا چهل و هشت عدد است كه درون كپسول لوبیا شکل قهوه ای رنگ قراردارد. سوسکها این كپسول ها را در محلهای تاریك در شكاف ها و درزها  و یا سطوح زیری مـیز و صندلی یا تختخواب و دیگر وسایـل بسته بـندی شده قرار می دهند.    

 ادامه مطلب

 

روشهای مبارزه با دراکولا

 

حشره پدروس (دراکولا)                         

  پدروس‌ یا دراکولا سوسک نارنجی رنگی است که در بدن آن سمی به نام علمی پدرن وجود دارد، این حشره به محض تحریک یا له شدن،  با ترشح سم بر پوست بدن باعث بروز تاول های شدیدی همراه با درد، سوزش و خارش می ‌شود. پدروس ها در جهان بیش از 700 گونه دارند، بدنی باریک و کشیده به رنگ فرمز- قهوه ای دارند. بال‌های عقبی توسعه ‌یافته است و می توانند پرواز کنند.
طول دوره لاروی یک ماه و دوره زندگی حشره بالغ ۱۲ ماه می باشد. حشره بالغ نقاط مرطوب و سایه دار را به عنوان زیستگاه ترجیح می دهد.

ادامه مطلب

با ما همراه باشید

گفتگوی زنده!

 

کارشناسان فنی مجموعه پارس الکترونیک آماده پاسخگویی

به کلیه سوالات شما در زمینه محصولات شرکت می باشند.